فرمانداری دامغان
ENGLISH
كميته هاي تخصصي

·       حوزه معاونت سياسي ، امنتي و اجتماعي


 

·          سياسي ، انتظامي و امنيتي

·          اجتماعي و فرهنگي

·         امور بانوان

·         پاسخگوئي و رسيدگي با شكايات

1.        كميسيون دانشجويي

برنامه ريزي در خصوص بازديد از پانسيونهاي دانشجويي سطح شهر و  تهيه و تدوين شناسنامه دانشجويي شهرستان  پيگيري مشكلات دانشجويي دانشگاههاي شهرستان

2.       كميسيون كارگري

پيگيري مسائل كارگري واحدهاي توليدي نيمه تعطيل و يا تعطيل و ...

3.       شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر

برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان و بازديد و سركشي از مركز ترك اعتياد ؛ بازديد از مراكز متادون درماني سطح شهر و همكاري با انجمن معتادان گمنام شهر در خصوص تامين مكان جلسات انجمن مذكور

4.       كميسيون قاچاق كالا و ارز 

پيگيري برگزاري كارگاه ها و كلاسهاي آموزشي و آموزش به كاركنان  ادارات شهرستان به منظور توانمند سازي و ابلاغ دستورالعملهاي استان در خصوص موضوع قاچاق كالا و ارز به دستگاه هاي ذيربط

5.       كميته عملياتي پدافندغيرعامل

شناسايي و برآورد تهديدات و آسيب پذيريهاي شهرستان در حوزه هاي مختلف از طريق دستگاه هاي اجرائي ، شناسايي مراكز حياتي ، حساس ، مهم و ضروري شهرستان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط  در راستاي فرهنگ سازي

6.       شوراي تامين شهرستان

7.       كميته امنيتي

8.      كميسيون پيشگيري و مقابله با وقوع سرقت

9.       كميسيون حفاظت از اماكن و تاسيسات حفاظتي

10.      كميته ساماندهي دوربين هاي شهري و پايش تصويري

11.      كميته نظارت و كنترل اوباش و اراذل

12.     كميته جمع آوري سلاح و مهمات غير مجاز

13.    كميته اخبار و اطلاعات انتخابات

14.    كميته ساماندهي اتباع خارجي غيرقانوني شهرستان دامغان

15.    امورات مربوط به سازمان هاي مردم نهاد و احزاب و گروه هاي سياسي

16.     كميته ساماندهي امور جوانان شهرستان

17.    ستاد ساماندهي اوقات فراغت شهرستان

18.    كميته ارزيابي و بازررسي كلاسهاي اوقات فراغت

19.     ستاد ساماندهي امور ازدواج شهرستان

20.     كميته بررسي اسيب هاي اجتماعي 

21.     كميته ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي وحجاب وعفاف

22.    كميته ساماندهي كودكان

23.   كميته ساماندهي سالمندان

24.   كميته محو بيسوادي

25.   كميته ثبت وقايع حياتي شهرستان

26.    كميته اتلاف سگهاي ولگرد 

 

 

 

·       حوزه معاونت  برنامه ريزي و امورعمراني

 

·         امور اداري و مالي

·         امور برنامه ريزي و عمران

·         فن آوري اطلاعات و آمار

·         امور شوراها و شهرداري ها

·         امور روستاها و شوراها

 

1.        شوراي اداري شهرستان

2.       كارگروه اشتغال شهرستان

تجزيه و تحليل آماري وضعيت اشتغال ، مشكلات كارگري و مشكلات واحدهاي توليدي در سطح شهرستان  وپيگيري اجراي مصوبات جلسات كميسيون كارگري توسط دستگاههاي عضو كميسيون

3.       كميته برنامه ريزي شهرستان

دريافت ليست پروژه هاي پيشنهادي ادارات و  دستگاههاي اجرايي و تصويب پروژه ها و اعتبارات مورد نياز دستگاه هاي اجرائي شهرستان و پيگيري و دريافت ميزان اعتبار جذب شده پروژه هاي مصوب كميته برنامه ريزي و تصويب اعتبارات پروژه هاي مورد نياز شهرستان

4.       كميته بررسي طرح هاي اشتغال زائي روستائي

تشكيل كميته بررسي طرح هاي سرمايه گذاري در شهرستان و تصويب وام مورد نياز طرح هاي قابل اجرا در روستاهاي شهرستان

5.       كميته سرمايه گذاري

بررسي تقاضاها  و هماهنگي جهت همكاري بمنظور تسهيل در سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران در سطح شهرستان

6.       كارگروه انطباق

بررسي و انطباق  مصوبات شوراهاي شهر ي و روستايي با قوانين مربوطه و بررسي تعرفه عوارض  شهرداري ها و نظارت و تصويب نرخ كرايه خودروهاي مسافركش درون شهري و برون شهري توسط كارگروه انطباق 

7.       شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان

بررسي وضعيت آب شرب كشاورزي ،  منابع زيرزميني و نحوه تامين آنها در شهرستان و و ارائه راهكار براي جلوگيري از كاهش منابع آبي سطح شهرستان

8.      كميسيون حفاري

برگزاري جلسات جهت بررسي درخواستهاي دستگاهها براي حفاري و صدور مجوزهاي حفاري و صورتجلسات به دستگاههاي مرتبط

9.       كميته استمهال وام هاي بخش كشاورزي

برگزاري جلسات كميته با حضور بانكها و ارسال مصوبات و قوانين مربوط به استمهال تسهيلات به بانكها و موسسات مالي ؛ جمع آوري ليست اوليه مشمولين اين قانون از بانكها و برگزاري جلسات مربوطه و صدور مجوز اجراي استمهال به بانكها و موسسات پس از بررسي ليستها در جلسه كميته مذكور

10.      ستاد خدمات سفر

تشكيل جلسات ستاد خدمات سفر شهرستان بصورت دائم در طول سال خصوصاً ايام نوروز و تابستان ؛ ابلاغ حكم مسولين كميته هاي هشت گانه ستاد و برنامه ريزي جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافرين و زائرين در طول اجراي طرح

11.      شوراي مشورتي فرمانداران در امور ايثارگران

بررسي مشكلات و مسائل جانبازان و خانواده هاي شهيد شهرستان

12.     كميته بحران و حوادث غير مترقبه

هماهنگي دستگاه هاي اجرائي جهت رسيدگي به امور آسيب ديدگان

13.    كميسيون ماده  10  يارانه ها

تشكيل پرونده و بررسي تفكيك يارانه ها خانواده هاي بد سرپرست

14.    كميته سوخت

برگزاري جلسات كميته سوخت بنا به ضرورت و بر اساس دستور العملهاي ابلاغي كميته سوخت استان و پيگيري امور مرتبط با سهميه سوخت شهرستان و بررسي  درخواست ها ي ثبت شده در سامانه سوخت

15.    شورا هماهنگي ترافيك

بررسي طرح هاي ترافيكي در محدوده قاوني شهري و بررسي مسائل و مشكلات اعلام شده از سوي مردم و مسئولين ذيربط در خصوص ترافيك سطح شهرستان و بررسي و تصويب مصوبات كميته فني شوراي ترافيك و ابلاغ براي اجرا و بررسي تقاضاها  و تصويب تصميمات لازم جهت جلوگيري از حوادث ناشي از تردد خودروها در سطح شهرستان

16.     كميته تسهيلات طرح مشاركت مردم در راه اندازي واحدهاي توليدي مستقر در روستا و مناطق كمتر توسعه يافته

بررسي و تصويب طرحهاي ارسال شده به فرمانداري براي دريافت تسهيلات طرح مشاركت و ارسال پرونده هاي مصوب به مراجع ذيربط

17.    كميته اقتصاد مقاومتي

بررسي طرحها و پروژه هاي ارائه شده بر مبناي اقتصاد مقاومتي در سطح شهرستان

18.    كميته نام گذاري

نظارت بر نامگذاري اماكن شهري از قبيل خيابان ها ؛ اماكن  و موسسات عمومي

 

19.     كميته نظارت بر عملكرد شورا و شهرداري

برنامه ريزي براي اجراي موثر طرح ها و ابلاغيه هاي  موضوعي صادره از سوي سازمان شهرداريها و وزارت كشور و برنامه ريزي براي بهره گيري از توان و ظرفيت هاي شوراهاي اسلامي  و ايجاد بسترهاي قانوني

20.     كميسيون ماده 99

پيگيري و جمع آوري پرونده هاي ساخت و ساز خارج از حريم شهرها و ارسال به كميسيون ماده 99 و پيگيري آراي كميسيون

21.     كميته مناسب سازي شهرستان

22.    كميته دفاتر پيشخوان خدمات دوت

23.   كميته برنامه ريزي مناسبت ها

هماهنگي و تشكيل جلسه و همچنين پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي و پيگيري مناسب سازي شهرستان

1395/11/05

نشاني فرمانداري: دامغان- خيابان پاسداران- فرمانداري دامغان - كدپستي:3671684464 - ايميل: info.damghan@ostan-sm.ir - تلفن :4-35235411-023 فكس :35244338 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری دامغان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal